Ausschüsse

Fraktionsvorsitzender

Wolfgang Ziegler

Verwaltungsausschuss (VA)

Wolfgang Ziegler

Fotios Dimitriou (V)

Technischer Ausschuss (TA)

Fotios Dimitriou

Marc Kirchner (V)

Ausschuss für Umwelt und Verkehr

Fotios Dimitriou

Marc Kirchner (V)

Ausschuss für Kultur und Sport

Fotios Dimitriou

Marc Kirchner (V)

Ausschuss für Soziales und Kindergartenangelegenheiten

Marc Kirchner

Wolfgang Ziegler (V)

(V) bedeutet Vertretung